Jump to content
Cover for IMPAKT - Avtal och momsavdrag
Isbn: 978-91-7615-184-6
Publisher: Melker Förlag
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: May 2015

E-book

IMPAKT - Avtal och momsavdrag

IMPAKT – Avtal och momsavdrag är den tredje boken i IMPAKT-serien. De båda tidigare är IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt respektive IMPAKT – Momsnyckeln. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull.

IMPAKT – Avtal och momsavdrag är en självständig bok, men kompletterar också de båda andra i serien. I denna bok fortsätter fördjupningen avseende momsen. Författaren behandlar här vissa frågor om avtal i förhållande till rätten till avdrag för ingående moms i olika verksamheter. Denna bok är avsedd att ge de studerande stöd för att bemästra bl.a. så pass avancerade kursmål som att förstå och kunna hantera ett momsproblem som kräver en alternativ avtalskonstruktion civilrättsligt sett än vad som kan ha föreslagits i ett utkast till avtal eller som framgår av ett färdigt avtal som är föremål för bedömning. Boken är skriven från en köpares perspektiv och behandlar således i första hand rätten till avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms på förvärv i aktuell verksamhet. Emellertid är det främst en ansats för att ge läsaren ett kom-ihåg, och boken fungerar som checklista också för säljaren och dennes rådgivare, när det gäller att gå igenom skatteimplikationer avseende det avtal som är under utarbetande eller föremål för omförhandling. Dessutom ger boken samtidigt uppslag till att därvidlag beakta också andra skatter och avgifter, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

IMPAKT-serien är i första hand tänkt att fungera inom undervisningen i företagsbeskattning på universitet och högskola. Emellertid fungerar titlar i den serien givetvis också för praktiker som stöd för att möta skatteproblem i företagets vardag, så även denna bok. Kom ihåg dock att de problem som berörs i förevarande bok bara utgör ett axplock. Bokens funktion som ett förslag till vissa punkter i en checklista avseende frågor om momsavdrag, vid avtalsskrivningen mellan en säljare och köpare av en vara eller tjänst, gör att den också borde lämpa sig för forskningen som en förstudie till ett större projekt beträffande frågor om avdragsrätt för moms.

Ibland anförs att de s.k. avdragsförbuden i mervärdesskattelagen (1994:200) borde beforskas beträffande förhållandet till EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). Författaren håller med om det, men sätter i denna bok i stället fokus på frågor kring själva huvudregeln om avdragsrätt för ingående moms i mervärdesskattelagen. Han berörde redan i sin licentiatavhandling 2011 [Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Jure förlag)] och även i sin doktorsavhandling 2013, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, som ges ut i sin tredje upplaga, att bruket av begreppet skattskyldig i den huvudregeln dels ger en icke EU-konform begränsning av bestämningen av avdragsrättens inträde, dels innebär kontrollproblem beträffande momsregistreringen som bör utredas i förhållande till nämnda direktiv. Dessa frågor utgjorde bifrågorna D och E i författarens licentiatavhandling och ingår i axplocket av frågor om momsavdrag i denna bok vilka han dels anser bör ingå i nämnda checklista vid avtalsskrivningen, dels anser bör beforskas, varvid boken kan fungera som en förstudie till ett större projekt avseende frågor om rätten till momsavdrag.

I boken beaktas regler per den 1 januari 2015.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.comLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone